Stowarzyszenie

Realizacja celu Stowarzyszenia - poszkodowani przez Eurocash

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. inicjowanie postępowań i przystępowanie do postępowań wszczynanych przez Poszkodowanych, toczących się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa;

  2. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej spółek wchodzących w skład Grupy Eurocash, a w szczególności spółki ECF;

  3. rozwijanie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;

  4. opracowywanie i publikowanie w prasie oraz czasopismach branżowych, także w innych środkach społecznego przekazu materiałów dotyczących ochrony praw i interesów poszkodowanych;

  5. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;

  6. współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;

  7. utworzenie ośrodka informacji dla Poszkodowanych;

  8. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach zgodnych z celami Stowarzyszenia;

  9. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.